Tietosuojaseloste

Tämä on Lohjan Peltiasennus Oy:n tietosuojaseloste, joka koskee henkilötietojen tallentamista ja käyttöä.

REKISTERINPITÄJÄ

Lohjan Peltiasennus Oy
Pajakatu 12, 08150 Lohja

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

jami@lohjanpeltiasennus.fi

REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja markkinointirekisteri.
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja markkinointiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet.
Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.
Toisin sanoen et voi pyytää yhteydenottoamme, jos et anna henkilötietojasi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yrityksen nimi, asema yrityksessä, kansalaisuus,
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista/töistä ja niiden muutoksista,
laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja
voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

TIETOJEN VASTAANOTTAMINEN

Tietoja vastaanottavat yrityksemme ja sen työntekijät.
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Yrityksemme saa luovuttaa tietoja asiakkaan puolesta palvelun edellyttämille tahoille mukaan
lukien työn edellyttämät aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit, joilla on lakiin perustuva oikeus
saada tietoja, sekä viranomaiset. Yrityksemme ei luovuta henkilötietoja lakisääteisten
luovutusten lisäksi muille kolmansille osapuolille ilman henkilön lupaa/pyyntöä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
joten niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelystä,
saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot,
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä,
vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vaatia henkilötietojen poistamista.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,
pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.
Voimme pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.